Подкрепата за малките и средните предприятия е в синхрон с европейската политика

„Политиката в подкрепа на малките и средните предприятия е изцяло в синхрон с европейската политика в тази област. Възприет е всеобхватен подход, основан на хоризонтални мерки, като приоритетно се насърчават повишаването на конкурентоспособността на предприятията, интернационализацията, цифровизацията и преходът към кръгова икономика.“ Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова при откриването на заседанието на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия, който се проведе днес в Министерството на икономиката и индустрията.

В рамките на заседанието бе представен кратък преглед на Годишната програма към Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. и съответните мерки и дейности, които се реализират в шестте приоритетни области през 2023 г. Изпълнението на мерките ще допринесе за улесняване достъпа до финансиране и разкриване на допълнителни източници на финансиране за МСП, за насърчаване на предприемачеството, навлизането на външни пазари, подобряването на дигиталните умения на заетите, ускоряването на прехода към кръгова икономика и пр. Представен бeше отчет на мерки, реализирани в подкрепа на микро, малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от пандемията Covid 19, във връзка с одит, извършен от Сметната палата.

Българският посланик на малките и средните предприятия – г-жа Милена Ангелова презентира дейността си в рамките на европейската „Мрежа на посланиците на МСП“, като представи приоритетите на Мрежата за 2024 г. и възможностите България да присъства по-активно в диалога по създаване на европейските политики и инструменти, които се отнасят до МСП.

В заседанието взеха участие представители на петте национално представителни бизнес организации, Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, Българската агенция за инвестиции, Българската банка за развитие, Институтът за икономически изследвания към БАН, ресорни министерства и др.

По време на срещата представителите на бизнеса поставиха ключови въпроси, сред които намаляване на административната тежест, подобряване на бизнес климата, преодоляване на липсата на квалифицирани кадри и повишаване на уменията, като жизненоважни в контекста на подобряване на условията за МСП в България.

В България малките и средните предприятия (МСП) допринасят за 74,4% от заетостта и за 58,1% от добавената стойност в икономиката според данни за 2022 г. Политиката в подкрепа на МСП се изпълнява чрез Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г., приета с Решение на 281 на Министерския съвет от 01.04.2021 г. Към Националната стратегия за МСП е разработен План за действие, съгласно който е предвидено изпълнението на голям набор от мерки, проекти и инициативи.

Мерките се реализират в сътрудничество с редица институции и партньори, сред които Министерството на иновациите и растежа чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската банка за развитие, Фонд мениджър на финансови инструменти, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Патентно ведомство, Българската агенция по експортно застраховане, Агенцията за обществени поръчки.

източник