Транспортното министерство ограничава броя на изпитите за книжка

Кандидатите за водачи да могат да се явяват на теоретичен или практически изпит не повече от четири пъти в рамките на шест месеца от приключване на обучението. При неуспешно полагане на изпита в посочения срок, кандидатът ще преминава ново обучение. В момента възможността за явяване на изпити е неограничена.

Хартиените дневници и картони да бъдат заменени от електронни и да отпадне задължението за полагане на вътрешен теоретичен и практически изпит.

Това са част от промените, залегнали в две наредби, качени за обществено обсъждане от Министерство на транспорта. Става въпрос за Наредба № 37 за условията и реда за обучението на кандидатите и Наредба № 38 за изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Част от тях бяха обявени преди седмица от ресорния служебен министър Георги Гвоздейков по време на дискусия в БТА относно пътната безопасност.
За кандидат-шофьорите

За тази цел се предвижда да бъдат подобрени функционалностите на информационната система. В предвидения електронен дневник ще се отразяват датите и часовете за проведеното обучение, преподадените теми, преподавателя, провел обучението и присъствията и отсъствията на кандидатите по време на теоретичното обучение.

Предвижда се воденето на електронен картон на кандидат- шофьорите. За всеки учебен час по практическо обучение преподавателят, чрез информационната система, отразява в учебния картон на съответния кандидат информация за регистрационен номер на ППС, използвано по време на практическото обучение, номерата на темите от разделите на програмата по „Управление на МПС“ и броя на учебните часове.

Информацията за проведените учебни часове, свързана с пореден номер на учебния час, дата на провеждане, времеви период с начало и край на провеждане на часа, маршрута, по който е проведено обучението и изминати километри, се отразява автоматично в учебния картон на съответния кандидат в информационната система.

С Наредба № 37 се предлагат следните промени с цел подобряване знанията и уменията на кандидатите, което е пряко свързано и с подобряване на безопасността на движението по пътищата:

за кандидати за категория В, които притежават В1 и до момента за тях нямаше обучение, се въвежда практическо обучение;
за кандидати за категория С, които притежават С1, отпада задължителното теоретично обучение и остава само практическо обучение (в обучението за С1 са включени темите от устройство на МПС);
за кандидати за категория С1Е, освен практическо обучение се въвежда и теоретично обучение;
за кандидати за категория С1Е, които притежават D1E и до момента за тях нямаше обучение, се въвежда теоретично обучение;
за кандидати за категория СЕ, които притежават С1Е, отпада теоретичното обучение, но се въвежда практическо обучение;
за кандидати за категория СЕ, които притежават категория D1E, освен теоретично обучение се въвежда и практическо обучение;
за кандидати за категория СЕ, които притежават категория DE и до момента за тях нямаше обучение, се въвежда теоретично и практическо обучение;
за кандидати за категория DE, които притежават D1E, отпада задължителното теоретично обучение, но се въвежда практическо обучение;
за кандидати за категория Ткт, които притежават категория А1, А2 или А, освен практическо обучение, се въвежда и теоретично обучение.

Предвижда се да отпадне изискването за представяне на удостоверение за психологическа годност при записване за обучение за лицата, които са загубили правоспособност за управление на МПС. Запазва се изискването лицата да са психологически годни, но проверката на това обстоятелство годност ще се извършва по служебен път.

Предлага се и отпадане на изискването за представяне на документ за завършено образование при записване за обучение. Понастоящем посоченият документ се представя и при издаване на свидетелството за управление на моторно превозно средство в „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Представянето на един и същи документ два пъти представлява излишна административна тежест за гражданите, се посочва в мотивите на промените.
За школите

Предвижда се отпадане на изискването за минимална площ на помещението, в което се провеждат теоретичните обучения. Сега то е регламентирано, че трябва да е 20 кв. м. Предвижда се да отпаднат и изискванията за площ, осветление, условия за поддържане на определена температура, учебна дъска и оборудване на офиса, като е регламентирано предназначението на помещението за офис да е за организиране на дейността на учебния център, записване на кандидати и съхранение на документи, свързани с обучението.

Удостоверяването, че пътните превозни средства, с които се провежда практическото обучение, отговарят на изискванията за преминат годишен технически преглед ще се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по служебен път. В тази връзка се предлага да отпадне изискването за представяне на знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС.

Предлага се по време на практическо обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А и А2 да могат да се използват мотоциклети от категории А1 и А2, включени в списъка към разрешението.

И още – учебните центрове да не подават заявление за установяване годността на учебна площадка и на пътните превозни средства, съответно да не се извършва преглед за това от служители на регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. С предложената промяна отпада изискването за издаване на протоколи за годност на учебна площадка и на пътните превозни средства, с което ще се намали административната тежест за учебните центрове.

За прилагането на наредбите няма да бъдат необходими допълнителни финансови и други средства и приемането им няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

източник