МРРБ предлага въвеждането на дневна винетка

Леките коли да могат да заплащат и дневна винетка, предвиждат промени в Закона за пътищата, качени за обществено обсъждане от Министерство на регионалното развитие. С проектозакона се предлага тол таксите, които заплащат превозвачите, да се определят не само според категория и броя на осите и в зависимост от класа на EURO емисиите, както бе досега, но и класа емисии въглероден двуокис.

Целта е чрез финансови стимули, като облекчени ставки или премии, да се насърчи преминаването към по-модерни, по-екологични и нисковъглеродни превозни средства. От друга страна, по-замърсяващите автомобили ще плащат по-високи такси“, се посочва в частичната предварителна оценка на въздействието на законопроекта.

В нея обаче не е посочено какви биха били приходите за тол системата, а съответно и за бюджета. Не е ясно дали промените всъщност ще доведат до увеличение на сегашните тол тарифи, или напротив – до намаление.
„Замърсителят плаща“

Мотивите за промените са свързани с транспонирането на Европейска Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за изменение на предишни директиви относно таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури.

Според Директивата, за да се спазят изцяло принципите на устойчива мобилност, максималният размер на тол таксите следа да варира в зависимост както от класа на емисии EURO, така и от класа емисии на CO2 на превозното средство.

Според Директива при засилването на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“ следва да се вземат предвид определени характеристики на държавите членки или на техните системи за тол такси и за такси за ползване. Очевидно обаче България е закъсняла с две години, за да приеме тези промени.
Дневна винетка

Въпросната директива въвежда и възможността за дневна винетка. В нея е указано, че ако се прилагат такси за ползване по отношение на леките автомобили, ползването на инфраструктурата се предлага най-малко за следните периоди: ден, седмица или 10 дни, или и двете, месец или два месеца, или и двете, и година. Предоставена е възможност държавата членка по свое усмотрение да ограничи дневната такса за ползване само до целите на транзитно преминаване,

но с оглед големия интерес на обществото и многобройните запитвания получавани в Агенция „Пътна  инфраструктура“ от физически лица и Омбудсмана на Република България, е възприето решението еднодневната винетна такса да бъде въведена за всички ползватели.“

Най-вероятно нейният размер ще бъде определен, след като законопроектът бъде приет. Дневната винетка ще влезе в сила в 6-месечен срок от обнародването на законопроекта в Държавен вестник. Така ще се предостави достатъчно време и за настройка на тол системата. Всички други промени ще влязат в действие своевременно с приемането му.
Нови понятия или нови такси

С транспонирането на директивата се предлага и въвеждането на няколко вида нови такси. Те се залагат като нови понятия в Допълнителните разпоредби на закона:

 „Такса за ползване“ е такса, чието заплащане дава право на превозното средство да използва за определен период платената пътна мрежа;
 „Тол такса“ е такса, която се заплаща, въз основа на изминато разстояние по конкретна инфраструктура и типа превозно средство, заплащането на която дава право на превозното средство да използва инфраструктурата, и която се състои от една или повече от следните такси:такса за инфраструктура - е такса, налагана с цел да се възстановят разходите, направени в държава членка за изграждане, поддържане, експлоатация и развитие на инфраструктурата;
такса за задръствания - е такса, налагана с цел възстановяване на разходите, породени от задръстванията, и за намаляване на задръстванията;
такса за външни разходи -  е такса, налагана с цел да се възстановят разходите, свързани с един или повече от следните фактори: замърсяване на въздуха; шумово замърсяване, причинено от трафик; емисии на въглероден диоксид, дължащи се на трафик.

източник