Ще има ли отпуснати стипендии за дефицитни специалности?

Асоциация на индустриалния капитал в България подкрепя усилията на Министерство на образованието и науката да подобри професионалната реализация на младите хора в България чрез стимулиране на обучението им в професионални направления, в които има дефицит на кадри чрез предоставянето на стипендии.

Асоциацията многократно е заявявала своите притеснения, че бизнесът в България все по-трудно намира подходящи специалисти, особено в областите на инженерно-техническите дейности, високите технологии и иновациите. Силно сме обезпокоени от факта, че в техническите университети всеки трети студент не успява да завърши, завършилите нямат необходимата подготовка, а желаещите да се обучават в тези университети все повече намаляват. Считаме, че реформите в сферата на образованието следва да бъдат насочени към създаване и развиване на връзката бизнес-образование-наука и преориентиране към търсени на пазара на труда професии на способни и амбициозни млади хора. Профилираното предоставяне на стипендии е само първата крачка към стимулиране на младите хора да се насочат към перспективни специалности.

С новия проект “Студентски стипендии – фаза 1”, осъществяван по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” се създава реална възможност да се стимулира обучението на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит на кадри в страната, а стипендиите ще бъдат едно от средствата за преодоляването на този дефицит, като ще направят тези специалности по-привлекателни, а следването в тях – по-достъпно.

АИКБ не подкрепя разходването на средства от европейските фондове за специалности, към които и сега има огромен интерес и не на последно място – за които българската държава предоставя милиони средства от държавния бюджет, за да изгради специалисти, които се реализират основно в чужбина. Не подкрепяме и финансирането на безперспективни специалности, които „произвеждат“ безработни или продавач-консултанти с висше образование. Не подкрепяме „свръхпроизводството“ на икономисти и юристи, например. Десетки наши университети, финансирани с нашите данъци, произвеждат ненужно голямо количество такива специалисти, при това преобладаващо с лошо качество. Това води до двойна загуба за обществото. Първо, пилеят се обществени средства за обучение на ненужно голямо количество такива специалисти. Второ, така произведените в ненужно голямо количество специалисти чрез свои лобита прокарват закони, които да осмислят тяхното съществуване, паразитирайки върху бизнеса и въвеждайки ненужни административни тежести. Пресни примери – новия Закон за счетоводството и предложения ЗИД на Закона за адвокатурата.

АИКБ подкрепя одобрените от МОН нови критерии за предоставяне на стипендии, като тези критерии по никакъв начин не изключват останалите специалности, но подкрепят тези, от които добавена стойност ще има за българската икономика и цялото общество.

МОН трябва да продължи с реформите в тази насока, като заедно с бизнеса съобрази план-приема с нуждите на пазара на труда, развие нови специалности, осъвремени учебните планове, и не на последно място – укрепи връзката с работодателите. АИКБ предлага решения, които да подобрят качеството на образованието и интереса на младите хора към професиите на бъдещото.