Финансовият лизинг продължава да подкрепя лизинговите дружества

Лизинговите компании в България продължават да се радват на засилващ се бизнес, като водещата сила е финансовият лизинг.

Сключените през четвъртото тримесечие на 2017 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 450,6 млн. лева. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. обемът им нараства с 1,5%, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. – с 12,2%.

Сумите по новите договори на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на декември се увеличават с 8,7% до общо 3,604 млрд. лева (3,6% от БВП) при 3,314 млрд. лева година по-рано. С 2% е увеличението в края на четвъртото тримесечие на миналата година спрямо третото, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Вземания по лизингови договори

Като цяло вземанията на компаниите в бранша се движат от финансовия лизинг, които за периода октомври – декември достигат до 3,425 млрд. лева. На годишна база те нарастват със 7,3%, а спрямо края на третото тримесечие на миналата година  – с 1,7%.

Делът им обаче в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96,3% в края на декември 2016 г. до 95% в края на декември 2017 година.

Сключените през четвъртото тримесечие на 2017 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 450,6 млн. лева. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. обемът им нараства с 1,5%, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. – с 12,2%.

Вземанията по договори за финансов лизинг на  леки автомобили са 1,216 млрд. лв. в края на декември на годишна база нарастват с 21,8% и с 6,1% на тримесечна база. Относителният им дял се увеличава от 31,3% в края на декември 2016 г. до 35,5% в края на същия месец на 2017 година, изчислиха в БНБ.

В последното тримесечие на 2017 г. вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1,131 млрд. лв., като се увеличават с 3,9% спрямо края на декември 2016 г. и с 1,7% в сравнение с края на септември. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се понижава от 34,1% в края на декември 2016 г. до 33% в края на същия месец на миналата година.

Към 31 декември вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 657,7 млн. лева, като намаляват с 0,4% спрямо края на декември 2016 г. и с 2,4% в сравнение с края на септември миналата година. Относителният им дял се понижава от 20,7% в края на декември 2016 г. до 19,2% в края на същия месец на 2017 година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

В края на декември вземанията по финансов лизинг от фирмите възлизат на 3,004 млрд. лева и се увеличават с 3,2% на годишна база и с 1% на тримесечна.

Относителният дял на вземанията от бизнеса в общия размер на вземанията по финансов лизинг за една година намалява от 91,1% до 87,7% в края на декември 2017 година.

В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. вземанията от  домакинствата и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 406,7 млн. лева, като размерът им нараства с 48,8% за една година , а тримесечният ръст е с 6,4%. Относителният дял на тези вземания в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти за една година нараства от 8,6% до 11,9% в края на декември 2017 година.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по сектори

С 9,2% на годишна база и с 2,8% на тримесечна се увеличават вземанията с матуритет над една до пет години. Към 31 декември те са 2,545 млрд. лева. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг за една година нараства от 73% до 74,3%.

В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. размерът на вземанията с матуритет над пет години е 554,3 млн. лева растат с ръст от 9,2% една година. Те обаче намаляват с 0,5% спрямо края на третото тримесечие на миналата година.

Към края на декември необслужваните вземания на лизинговите фирми са 278,7 млн. лева и за една година намаляват с 12,7%. За три месеца намалението е с 3,5%.

Структура на вземанията по финансов лизинг

Вземанията по оперативен лизинг в края на миналата година са 178,8 млн. лева, като се увеличават с 47,7% на годишна база и с 8,1% спрямо края на третото тримесечие на 2017 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства от 74,2% в края на декември 2016 г. до 75,2% в края на същия месец на миналата година. Към 31 декември техният размер е 3,341 млрд. лева, като на годишна база заемите растат с 11,7% и с 5,1% в сравнение с три месеца по-рано.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на декември e 32,3 млн. лв. Той нараства с 10% за една година и намалява с 5,4% на тримесечна база.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Бойчо Попов