МФ прецизира правилата за възстановяване на платен акциз

Министерството на финансите (МФ) прецизира правилата за възстановяване на платен акциз по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила, които бяха обнародвани в „Държавен вестник“ в края на миналата година.

Съгласно проекта заинтересованите лицата, ще подават искане по образец до началника на митница Столична. Новият момент е свързан с промените в чл. 21, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), където се предвижда освобождаване от плащане на акциз на цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг. за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукта е определен ред в правилника за прилагане на закона.

С промяната на чл. 8, ал. 3 от правилника се допълват документите необходими за възстановяването акциза, като се включва лицата да представят разходен диапазон на използвания етилов алкохол за почистване и/или дезинфекция в дейностите за производство на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност, съгласно технологични инструкции или отраслови нормали.

Предложението е с оглед спецификата на дейностите в различните производствени звена, за всяка от операциите с използване на етилов алкохол е допуснат диапазон в разходния норматив, уточняват от Министерство на финансите (МФ).

Според мотивите промените са обосновани от необходимостта някои от дейностите да се повтарят многократно или да включват по-висока концентрация на алкохол. За да се съобразят текстовете на правилника с практическото приложение на етиловия алкохол в производството на медикаменти и съобразно практиката на българските съдилища, както и с европейското законодателство, е предложено въвеждането на изискване за разходен диапазон.

От МФ предлагат и допълнение на реда за прилагане на акцизната ставка за смазочните масла и декларирането от лицата при въвеждането на територията на страната на смазочни масла, които не са в потребителски опаковки до 210 литра. По-конкретно прецизират се случаите, когато маслата са предназначени за корабно снабдяване. В тези случаи наименованията на плавателните средства се предоставят в 7-дневен срок след деня на извършване на доставката.

Предвид нормативно определеният срок в чл. 80, ал. 7 от закона и с цел избягване на затруднения при приемане на анекси към банкови гаранции са предложени промени в чл. 57 от проекта. „В практиката са налице редица случаи, при които се допускат технически грешки при изписването на многото реквизити на анексите, в резултат на което се затруднява приемането им. В тази връзка и с цел намаляване на административната тежест е предложено да не се посочва в образеца на документа седалището и адреса на управление на търговеца“, пише в мотивите за промяна на правилника.

Предложението е и в съответствие с разпоредбите на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, според които, след като е посочен идентификационен код, държавните органи и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Новият правилник отменя разпоредбата на чл. 72б, ал. 6, която към момента задължава икономическите оператори да подават акцизната декларация след внасянето на дължимия акциз, което твърде често се случва в края на срока за подаване. По този начин се забавя подаването на декларации от лицата и се затруднява процеса по приемане и обработването им. Според МФ митническите органи могат да установяват по служебен ред датата на внасяне на акциза в бюджета.

Промени има и при задължението на лицензираните складодържатели да документират установените загуби от естествени фири. Създава се разпоредба, която вменява задължение за подаване на документ по образец заедно с акцизната декларация, за да се повиши ефективността на акцизния контрол. В случаите, когато за съответния данъчен период са отчетени и вписани в регистър „Дневник на складовата наличност“ загуби от естествени фири, същите следва да са установени при извършена проверка (инвентаризация) от лицензираните складодържатели, документирана с документ по образец.

Досегашната редакция позволява този документ да се подава и на хартия, което затрудняваше извършването на анализ и контрол на тази информация и възпрепятства правилното съпоставяне на декларираната информация за размера на загубите от естествени фири, обясняват още от МФ.

В съответствие с промените в ЗАДС за намаляване на административната тежест за икономическите оператори, в правилника се предлага да отпадне изискването, лицата да предоставят свидетелство за съдимост, като обаче за лицата, които не са български граждани остава задължението за деклариране на това обстоятелство. В тази връзка са направени промени в приложенията на документа. Предлагат се образци на стандартизирани придружителни документи при аварийна процедура за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи.

Предложени са и промени с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите. Корекциите няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, посочват още от МФ.

По статията работи: автор Ралица Пейчева