Безработицата е спаднала до 5,5% в средата на годината

Безработицата в България продължава тенденцията на спад. През второто тримесечие на 2018 година показателят достига 5,5%, като на годишна база намалява с 0,8 процентни пункта. При мъжете намалението е от 6,9 на 6,1%, а при жените – от 5,7 на 4,7%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за работната сила.

През първото тримесечие на 2018 година безработицата се понижи до 5,7% по данни на националната статистика.

През април- юни 2018 година безработните в страната намаляват до 182,2 хил., от които 109,8 хил. (60,3%) са мъже и 72,4 хил. (39,7%) – жени. От всички без работа 13,6% са с висше образование, 49,1% – със средно, и 37,3% – с основно или по-ниско образование.

Коефициенти на безработица по пол и тримесечия. Източник: НСИ

Статистиката показва намаляващ дял на продължително безработните (от една или повече години). За април-юни продължително безработни са 106,3 хил., или 58,4% от всички без работа. Коефициентът на продължителна безработица е 3,2%, като в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0,3 процентни пункта.

Данните за младежката безработица носят добри новини – безработицата при младежите (15 – 29 навършени години) е 9,3% – с 0,2 процентни пункта по-ниска в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

Положителни са данните на НСИ и за заетостта в страната. През второто тримесечие общият брой на заетите е 3,157 милиона, или 52,5% от населението на 15 и повече навършени години – това е с 0,3 процентни пункта по-висок в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

За периода април-юни над 2 милиона, или почти две трети от всички заети, работят в сектора на услугите, над 940 хил. (29,8%) – в индустрията, и над 214 хил. (6,8%) – в селското, горското и рибното стопанство.

Националната статистика отчита, че от всички заети 3,9% (123,5 хил.) са работодатели, 7,1% (223,9 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88,2% (2, 7 милиона) – наети лица, и 0,8% (24,1 хил.) – неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите лица 2,12 милиона (76,2%) работят в частния сектор, а 662,2 хил. (23,8%) – в обществения.

С временна работа са 118,1 хил., или 4,2% от наетите.

Заетостта сред населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72,6 на сто. На годишна база този коефициент е по-висок с 0,9 процентни пункта.

Заетите на възраст 55 – 64 навършени години са 590,1 хил., или 61% от населението в същата възрастова група. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост се увеличава с 2,7 процентни пункта.

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Бойчо Попов