Безработицата през 2021 г. се е свила до 5,3%

Въпреки активните антикризисни мерки за подкрепа на заетостта през миналата година се оказва, че пандемията сериозно е ударила този показател на трудовия пазар у нас. През 2021 година заетостта в България е продължила да се свива. В същото време безработицата се е понижила, намалял е и броят на икономически активните българи. Това се вижда се от данните на Националния статистически институт (НСИ) за работната сила през 2021 година.

Безработицата през миналата година се е свила до 5,3%, като в сравнение с 2020 г. намалява с 0,8 пр. пункта. Броят на безработните през 2021 година е бил 171 хиляди според националната статистика. За сравнение, безработните са били 168 хил. през 2020 година и 142 хил. през предпандемичната 2019 г.

Делът на продължително безработните от всички без работа е 49,5%, а коефициентът на продължителна безработица е 2,6%. 

Рекордно ниска заетост

Заетостта в България се сви драстично още през 2020 г. заради породените от пандемията блокади и рестрикции, които затвориха много бизнеси. Така в края на първата година от пандемията (2020 г.) заетите в страната намаляха до 3,1 млн. души.

През 2021 година броят на заетите се е понижил още – до 3,07 милиона души, или 52% от населението на 15 и повече навършени години.

За сравнение, през предпандемичната 2019 г., общият брой на заетите лица e над 3,2 милиона, или 54% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите  на възраст 15 – 64 навършени години са били 2,98 милиона през миналата година. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68%, като в сравнение с 2020 г. коефициентът се увеличава с 0,5 пр. пункта.

Коефициенти на безработица за възрастовата група 15 – 64 навършени години по степени на образование и пол през 2021 г.

През 2021 г. икономически активните лица (15 – 64 навършени години)  са 3,15 милиона, или 72% от населението на същата възраст. В сравнение с 2020 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0,1 процентни пункта.

Икономически неактивните (лицата извън работната сила, 15 – 64 години) са 1,2 милиона. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 навършени години) е 28%, като равнището се запазва на годишна база. Броят на обезкуражените е 57 хил., или 4,7% от всички икономически неактивни лица в същата възраст.

Делът на лицата с висше образование (25 – 34 години) е 33,6%, като се запазва почти без промяна спрямо година по-рано.

Статистиката показва по-нисък дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години. През 2021 година той е 17,6% при 18,1% година по-рано.

Делът на рано напусналите образование и обучение на възраст 18 – 24 навършени години е 12,2% при 12,8% за предходната година.

източник