Чуждите инвестиции в България надхвърлиха 28 млрд. евро през 2021 г.

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в България към края на 2021 г. възлизат на 28,137 млрд. евро по текущи цени, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), разпространени днес.

Наблюдава се тенденция към устойчиво нарастване на чуждите инвестиции у нас, като за 2020 г. инвестициите се оценяват на 26,884 млрд. евро, за 2019 г. – на 25,342 млрд. евро, а за 2018 г. – на 24,920 млрд. евро, става ясно още от данните.

През миналата година най-голяма е стойността на чуждите инвестиции в промишлеността – 12,21 млрд. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 6,278 млрд. евро.

Наблюдава се увеличение на инвестициите в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 0,7 процентни пункта в сравнение с предходната година, докато делът на строителния сектор намалява с 0,7 пр. пункта.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката са 23,048 млн. лв. по текущи цени, сочат още предварителните данни за 2021 г. 

Най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 5,908 млрд. лв., следван от промишлеността с 5,623 млрд. лева.

Наблюдава се нарастване на инвестициите в промишлеността, като относителният им дял се увеличава с 1,2 пр. пункта в сравнение с 2020 г., и спад в сектора на услугите с 6,9 пункта.

Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 9,8 до 35,2%. Същевременно вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура нарастват с 2,7 пункта, за закупуване на земя – с 3,1 пункта, и за транспортни средства – с 2,3 пункта, като формират съответно 28,6%, 9,6% и 14% от общия обем инвестиции в дълготрайни материални активи.

източник