Бизнес климатът у нас бележи ръст през ноември

През ноември 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3,5 пункта в сравнение с предходния месец, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 0,8 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца. 

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното им влияние.

Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.

Бизнес климатът в строителството се повишава с 2,2 пункта. Оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията се подобряват, като и очакванията им за следващите 6 месеца са благоприятни. Същевременно анкетата регистрира и известно увеличение на получените нови поръчки през последния месец.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството 49,4% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 8,7 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие.

Оценките на търговците на дребно относно продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 31,3% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават през следващите 3 месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 5,3 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са за известно увеличение през следващите 3 месеца.

източник