Онлайн семинар: „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

На фирмения онлайн семинар за служителите на Счетоводна къща РАН-Р ЕООД, проведен на 29 и 30 ноември 2022 г. в офиса й, бяха разгледани практическите въпроси на годишното счетоводно приключване на 2022 г. Също така бяха представени промените в данъчното законодателство за настоящата година, както и очакваните промени за 2023 г.

Семинарът се проведе под вещото и компетентно експертно мнение на лекторите – г-жа ЦВЕТАНА ЯНКОВА, данъчен експерт по Закона за корпоративното подоходно облагане, г-жа МОНИКА ПЕТРОВА, методолог по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в Националната агенция за приходите. Дейно участие взе и г-жа ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА, също методолог по Закона за данъците върху доходите на физическите лица в Националната агенция за приходите.

Сред изключително важните разисквани теми на семинара бяха:
Актуални моменти и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г.:
– Допълване на чл. 11а по отношение на обратния лизинг
– Регулиране на несъответствията при хибридни образувания и инструменти и отстраняване на несъответствие, свързано с контролираните чуждестранни дружества
– Данък върху разходите – специални правила за ваучерите за храна за 2022 г. и намаляване на ставката на данъка върху разходите в натура

Годишно данъчно приключване на 2022 г. Практически акценти по ЗКПО:
Данъчни постоянни разлики:
– Разходи, които не са документално обосновани
– Разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата
– Непризнати разходи за ДДС и данък при източника, понесен от платеца на дохода
– Разходи за глоби и санкции
– Разходи и приходи от липси и брак на активи
– Приходи, възникнали по повод на непризнати разходи

Данъчни временни разлики и други суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат:
Темата в този аспект бе – Обезценки и отписване на вземания и данъчно третиране на неплатени задължения, неизплатени доходи на местни физически лица и слабата капитализация, както и пренасяне на данъчна загуба и данъчно третиране на дивидентите.

Актуални моменти в ДДС облагането през 2022 г. Ключови законодателни промени:
– Корекции при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила акт на органите по приходите
– Третиране по ЗДДС на ваучерите за храна по чл. 209, ал.1 от ЗКПО
– Промени през 2022 г., свързани с електронната търговия.