Услуги

1. Месечно счетоводно обслужване
2. Счетоводни консултации
3. ТРЗ
4. Данъчни услуги и консултации
5. Регистрация на фирми в България
6. Юридически услуги

7. Допълнителни услуги

1. Счетоводно предприятие РАН-Р се старае да предостави и консултира фирмата клиент по най-добрия начин, изготвяйки подходящата счетоводна политика за конкретното предприятие.

Ние:

 • Счетоводно обслужване на база месечен абонамент
 • Изготвяне на финансови отчети на български и английски език
 • Всички отчети са изготвени по Националните Счетоводни Стандарти и Международните счетоводни стандарти (IAS/IFRS/GAAP)
 • Счетоводен контрол
 • Управление на паричните потоци и капитали
 • Съставяме амортизационната политика и план на конкретното дружество. Определяме методите на амортизация, срока на годност, амортизацинната норма, съгласувана с управителя на фирмата.
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за собствения капитал
 • Съставяне на всички първични и вторични счетоводни документи (фактури, РКО, ПКО, заповеди за командировки, пътни листа, протоколи, меморални ордери). Контролиране законосъобразността на документооборота

2. Фирма РАН-Р ЕООД съдейства при стартирането на нов бизнес в страна като изготвя данъчно планиране за своите клиенти.

 • Данъчни консултации (ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗМДТ, КСО, ЗС, НСФО, МСС)
 • Представителство пред всички данъчно административни органи
 • Консултации относно легалното оптимизиране на данъците в България
 • Регистрация по ДДС
 • Администриране на ревизионната дейност и водене на ревизии
 • Възстановяване на Данък добавена стойност (ДДС)

3. Всеки един специалист в компанията изготвя ТРЗ, спазвайки всички законови изисквания.

 • При над 10 служители и много повече в компанията ви, можете да използвате компетентността на ТРЗ-отдела ни като допълнителна услуга, дори и да не сте били досега наш счетоводен клиент.

4. Данъчно планиране – екипът проследява всички промени в България и Европейския съюз, отнасящи се до данъчното законодателство и се опитва да предпази нашите клиенти от всички видове рискове, които са съпътстващи с недобро управление на данъците.

 • Подаване на справки-декларации по ДДС
 • Декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ
 • Взаимоотношения с данъчната администрация, насрещни проверки.
 • Данъчна защита при ревизии и локални проверки.
 • Съставяне на месечна оборотна ведомост, регистри и Справка-декларация по ДДС.
 • Начисляване на данъците и осигуровките за подготвяне на платежните нареждания за плащане на корпоративните и окончателни данъци
 • Попълване на годишна данъчна декларация и други декларации

5. Ако искате да стартирате собствен бизнес, но няма наличен адрес за кореспонденция, ние предлагаме и предоставяме във ваша услуга нашия адрес.
Експертите ни консултират и помагат за развитието на новосъздадени фирми и заедно изграждат една стабилна основа за дълготрайно партньорство.

 • Консултации при стартиране на бизнес в страна и чужбина
 • Бизнес консултации и финансово планиране
 • Бизнес план с цел търговски кредити за банки

6. Фирма РАН-Р ЕООД работи с екип от адвокати, доказали се в сферата на данъчното и търговско право, което е съпътстващо към счетоводната дейност. На място в нашия офис може да получите повече информация и да бъдете консултирани относно всеки изникнал въпрос.

7. Допълнителни услуги

 • “Due diligences” по поръчка на различни компании
 • Годишна инвентаризация
 • Поръчки на печати и фактурници
 • Назначаване на счетоводител в офиса на клиента
 • Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ

Очакваме ви!