Услуги

1. Месечно счетоводно обслужване
2. Счетоводни консултации
3. ТРЗ
4. Данъчни услуги и консултации
5. Регистрация на фирми в България
6. Сканиране и Архивиране на документи
7
. Юридически услуги
8. Други видове консултации

1. Счетоводно предприятие РАН-Р се старае да предостави и консултира фирмата клиент по най-добрия начин, изготвяйки подходящата счетоводна политика за конкретното преприятие.

Ние:

 • Счетоводно обслужване на база месечен абонамент

 • Изготвяне на финансови отчети на български и английски език

 • Всички отчети са изготвени по Националните Счетоводни Стандарти и Международните счетоводни стандарти (IAS/IFRS/GAAP)

 • Счетоводен контрол

 • Управление на паричните потоци и капитали

 • Съставяме амортизационната политика и план на конкретното дружество. Определяме методите на амортизация, срока на годност, амортизацинната норма, съгласувана с управителя на фирмата.

 • Отчет за приходите и разходите

 • Отчет за собствения капитал

 • Съставяне на всички първични и вторични счетоводни документи (фактури, РКО, ПКО, заповеди за командировки, пътни листа, протоколи, меморални ордери). Контролиране законосъобразността на документооборота

2. Фирма РАН-Р съдейства при стартирането на нов бизнес в страна като изготвя данъчно планиране за своите клиенти.

 • Данъчни консултации (ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗМДТ, КСО, ЗС, НСФО, МСС)

 • Представителство пред всички данъчно административни органи

 • Консултации относно легалното оптимизиране на данъците в България

 • Регистрация по ДДС

 • Администриране на ревизионната дейност и водене на ревизии

 • Възстановяване на Данък добавена стойност (ДДС)

3. Всеки един специалист в компанията изготвя ТРЗ, спазвайки всички законови изисквания.

 • Изготвяне на ведомост за заплати – от 1 до 10 човека; от 11 до 20; от 21 до 50; от 51 до 100; над 100 човека

4. Данъчно планиранеекипът проследява всички промени в България и Европейския съюз, отнасящи се до данъчното законодателство и се опитва да предпази нашите клиенти от всички видове рискове, които са съпътстващи с недобро управление на данъците.

 • Подаване на справки-декларации по ДДС

 • Декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ

 • Взаимоотношения с данъчната администрация, насрещни проверки.

 • Данъчна защита при ревизии и локални проверки.

 • Съставяне на месечна оборотна ведомост, регистри и Справка-декларация по ДДС.

 • Начисляване на данъците и осигуровките за подготвяне на платежните нареждания за плащане на корпоративните и окончателни данъци

 • Попълване на годишна данъчна декларация и други декларации

5. Ако искате да стартирате собствен бизнес, но няма наличен адрес за кореспонденция, ние предлагаме и предоставяме във ваша услуга нашия адрес.
Експертите ни консултират и помагат за развитието на новосъздадени фирми и заедно изграждат една стабилна основа за дълготрайно партньорство.

 • Консултации при стартиране на бизнес в страна и чужбина

 • Бизнес консултации и финансово планиране

 • Бизнес план с цел търговски кредити за банки

6. От средата на 2013г. Счетоводно предприятие РАН-Р ЕООД стартира, новата си услуга „Скан-Р“, която има за цел да улесни нашите клиенти като им предостави услуга от най-високо ниво. Ние сканираме за нашите клиенти и архивираме при тяхно желание всички техни документи, които се качват в електронна система, където могат да имат свой уникален достъп до тези документи от всяка точка на света във всеки един момент. С това ние смятаме, че:

 • Помагаме ви да подредите своя бизнес

 • Ще улесним всички наши клиенти както те имат нужда от точно определен момент на точно определено място

 • Ще увеличим ефективността при ревизии и насрещни проверки

 • Спомагаме за развитието на електронното администриране в България

 • Ще редуцираме използването на хартиени носители, каквито са препоръките на Greenpeace за намаляване изсичането на гори в световен мащаб

7. Фирма РАН-Р ЕООД работи с екип от адвокати, доказали се в сферата на данъчното и търговско право, което е съпътстващо към счетоводната дейност. На място в нашия офис може да получите повече информация и да бъдете консултирани относно всеки изникнал въпрос.

8.

 • Due diligences” по поръчка на различни компании

 • Годишна инвентаризация

 • Поръчки на печати и фактурници

 • Назначаване на счетоводител в офиса на клиента

 • Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ

Очакваме ви!