15 години РАН-Р

Хотел „Триада“ – София, декември 2006 г.